15/06/2024

Flekina – Darka Rohrbach-Benko

Flekinka sa k n�m dostala tak trochu nepl�novane.

Flekinka je odjak�iva „t� druh�“. Vyr�stla v tieni svojej sestry Blekinky a rolu „druhej“ prijala za svoju. Ona je t�, ktor� sa cel� dni hr� a �ije si bezstarostn� �ivot mlad�ieho s�rodenca. Flekinka sa k n�m dostala tak trochu nepl�novane. U� u chovate�a tvorili nerozlu�n� dvojku s „na�ou“ vyhliadnutou malou bielou gu�o�kou Blekinkou. Spolu jedli, spolu spali, spolu sa hrali… a pri ka�dej na�ej n�v�teve n�s v��tali spolu. A tak ke� pri�iel n�� ve�k� de� a my sme si sl�vnostne pri�li pre Blekinku, odrazu sme si nevedeli predstavi�, �e t� druh�, f�akat��tam zostane sama… smutn�… opusten�… tak sme si miesto jednej chlpatej guli�ky odn��ali rovno dve. Flekina vyr�stla na kr�snu psiu d�mu – aziatku ako sa patr�. V�stavne je �spe�nej�ia ako Blekinka, sn�� preto, �e sa typovo viac pribli�uje star�m SAO l�ni�m. Vo veku 2,5 roka sa stala Slovenskou Grand�ampi�nkou kr�sy. Je to dobr� str��ca, i ke� z na�ich psov je najviac priate�sk�. Chcela som s �ou sk�si� canisterapiu – od toho �myslu som upustila vtedy, ke� pok�sala chlap�ka, �o sa ju sna�il posadi� ju proti jej v�li. I m�a t�m prekvapila – sle�na Flekinka n�m u� evidentne dospela. Ako ka�d� ps��kar i ja som bola zvedav�, �i by Flekinka zvl�dla situ�ciu, ktor� by si vy�adovala zakro�i� a obr�ni� si pani�ku. A tak som ju prihl�sila na test povahy na figuranta, ktor� sa konal 5.- 6.6.2010 v ��snej na sn�� najlep�ej SAO akcii v r�mci �esko -Slovenska. A Flekinka mi urobila velik� rados�, ke� sa nedala a �up�ka pok�sala. Figuranta robil p�n Kacnelson a zo zn�mok 1 a� 5 dal Flekinke 3 a ja som na toto hodnotenie ve�mi py�n�, Flekinka si ur�ite hanbu nespravila. Navy�e na druh� de� pri posudzovan� exteri�ru dostala V5 a moja rados� nepoznala hran�c. Ak k tomu e�te prir�tam �spech Blekynky, ktor� od p�na Kacnelsona dostala ocenenie 1 +, �o bolo sn�� najvy��ie mo�n� a v celkovom vyhodnoten�� pov�h obsadila tretie miesto a z v�stavy si odniesla zn�mku „v�born�“, pre na�e �akalky a aj pre m�a to bol���asn� v�kend pln� �spechov :o)

Pridaj komentár