Aj takí sme my – ľudia…

November 26 2013

Pre svoje �teniatka sa sna��m n�js� hlavne dobr�ch p�nkov, ktor� vedia, do �oho id�, ke� si kupuj� aziata, a dok�u sa o�ho postara�, �o sa v��ivy i v�chovy t�ka… ja osobne som v�a�n� ka�d�mu jedn�mu z „moj�ch“ nov�ch majite�ov, ktor� sa o moje �te�ulky staraj�, k�mia ich, pracuj� s nimi a venuj� sa im… v�etci „moji“ nov� majitelia si odn�aj� so �teniatkom k�sok m�jho srdie�ka a ak to je mo�n�, ost�vame i na�alej v kontakte, aspo� ob�asnom 🙂
Rovnako, ako si z�ujemca o �teniatko vyber� to svoje prav� �teniatko i pod�a chovnej stanice, v ktorej �teniatko vyrast�, tak si aj chovate� v��ma z�ujemcu o �teniatko a rozhoduje sa, �i mu �teniatko pred�.
Tento m�j �l�nok hovor� o tom, �e nie v�dy dok�e� chovate� z�ujemcu dokonale odhadn��…

Ozval sa mi z�ujemca o �teniatko a pri�li sa pozrie�. Sympatick� p�rik, �teniatkami boli ok�zlen�, chceli si k�pi� ps�ka k nov�mu domu. Zo �iestich ps�kov vo vrhu mali na v�ber 5 �teniatok, jedno si ako prv� vo�bu vybrala majite�ka krycieho psa. To som im aj priamo povedala.

Toto je foto ps�kov, ke� mali 18 dn�:� �tyria plav�, dvaja strieborn�:

news: F_psuri_18_dni_005.jpg

Vybrali si �teniatko, ktor� bolo najbled�ie, ps�k mal �irok� biely l�m�ek a bled� papu�ku, v jeho plavej farbe sa to pekne vyn�malo…�dohodli sme si meno (pozrite si: Franco Nero) a rozl��ili sme sa s t�m, �e po druhom o�kovan� si ho m��u pr�s� vzia�.
Pre�li tri t��dne, p�n sa neozval. Zrejme nem� z�ujem, mo�no k�pil inde, spom�nal mi predsa, �e rozpr�val aj s in�mi chovate�mi. Pustila som ho z hlavy. Ozval sa po troch t��d�och, �e ako sa m� jeho ps�k a �i mu m��em posla� fote�ky. �e on sa ide e�te pozrie� do inej chovate�skej stanice na �tyroch vo�n�ch ps�kov, lebo t� s� cel� bieli, ale �e sa e�te mo�no ozve.
Poslala som. Po p�r d�och sa mi p�n ozval, �e si�Franca zober�,��e�na�ho ve�mi te�ia a �e si ho pr�du o t��de� vzia�.
O p�r dn� sa mi zase ozval a nap�sal mi, �i sa nestala chyba, preto�e on si u m�a rezervoval biele �teniatko a �teniatko na fotke je plav�. …!!!!!

POZRITE SA PLS NA FOTKU VY��IE A POH�ADAJTE�BIELEHO PS�KA – NIE JE TAM �IADEN!!!!!

P�novi som zavolala a povedala som mu, �e u n�s bol, �teniatka videl, biely ps�k v tomto vrhu nebol ani jeden a �teniatko, ktor� si vybral, je Franco a nech mi teda povie, �i ho chce. Odpove� bola, �e nie, �e oni chc� bieleho ps�ka!!!

OK, nevad�, rezervovala som mu �teniatko s�ce vy�e mesiaca, ale Franco je kr�sny ps�k, ktor� si majite�a ur�ite n�jde, povedala som si, pekne som sa s n�m rozl��ila v domnen�, �e o doty�nom p�novi u� po�u� nebudem.

Ale chyba l�vky – p�n si teda bol pozrie� bieleho ps�ka v inej chovate�skej stanici�a pri tej pr�le�itosti spomenul chovate�ke, �e chcel �teniatko od n�s, ale 

JA SOM HO OKLAMALA,
PRETO�E ON SI U N�S REZERVOVAL BIELEHO PS�KA A JA SOM MU CHCELA PODSTR�I� IN� �TENIATKO!

E�te raz si pros�m pozrite fotku vy��ie, �i sa tam nach�dza biele �teniatko. Ja tam vid�m �tyroch plav�ch ps�kov. P�novi som poslala fotky, videl t�to str�nku, videl �teniatka na�ivo, viackr�t som mu vravela, �e ps�kovia s� plav�… napriek tomu je presved�en�, �e m� pravdu.

Neviem, �o na toto poveda�… sn�� nie�o o tom, �e v�etko m� svoje hranice, nekone�n� je iba �udsk�…. ??? :o)))))